<< Obvestila

Navodila za izvajanje pouka na daljavo

19. 10. 2020

Vse učne ure se izvajajo v živo glede na urnik v aplikaciji Zoom. Dijake, ki manjkajo pri šolski uri v Zoomu, učeči profesor v aplikacijo eAsistent vpiše kot manjkajoče. Če je dijak odsoten pri učni uri v Zoomu zaradi bolezni ali drugih opravičljivih razlogov, morajo starši o tem obvestiti razrednika in izostanek opravičiti. Če dijak nima ustrezne tehnične opreme, s katero bi uporabljal Zoom, naj kontaktira Gimnazijo Ledina (tajnistvo@ledina.si ali 01/43 42 200). Šola mu bo za čas šolanja na daljavo zagotovila ustrezno tehnično opremo.

Navodila za dijaka

1. Dijak se mora vpisati v aplikacijo Zoom s svojim polnim imenom in priimkom.
2. Ves čas šolske ure v Zoomu mora imeti vklopljeno kamero.
3. Če dijak manjka pri šolski uri v Zoomu, se njegova odsotnost vpiše v aplikacijo eAsistent.
4. Učeči učitelj pošlje povezavo za Zoom na dijakov elektronski naslov po eAsistentu in povezavo objavi v svoji spletni učilnici. Povezava za predmet v Zoomu ostaja ves čas ista. Dijak naj se na Zoom uro pripravi tako, da ima pri sebi vse pripomočke, ki jih potrebuje za pouk predmeta, ki je na urniku. Pri Zoom uri naj se dijak vede v skladu s šolskim bontonom.