Šolski sklad

Za nadstandardne projekte in potrebe dijakov smo oblikovali šolski sklad. Odbor sklada, v katerem so predstavniki staršev in zaposlenih, vsako leto oblikuje program in vsebino delovanja sklada. V letošnjem šolskem letu bomo sredstva šolskega sklada namenili predvsem nakupu strokovne literature za šolsko knjižnico, papirja za pisne preizkuse v šoli, fotokopiranje, za varnost dijakov in njihove imovine, posodabljanje računalniške opreme in interneta, vzdrževanje garderob in kolesarnice, nadstandardno modernizacijo pouka, iz sklada pa bomo financirali tudi šolsko glasilo Mladika in zavarovanje dijakov na športnih dnevih, izletih in ekskurzijah, ki jih organizira šola.

 

Učbeniški sklad

Dijaki si lahko učbenike izposodijo iz šolskega učbeniškega sklada.
Celoletna izposojnina učbeniškega kompleta je tretjina cene novih učbenikov. Dijaki morajo izposojene učbenike vrniti ob koncu pouka, najkasneje do 20. junija.