Kandidat je opravil maturo, če je pri vseh maturitetnih predmetih dosegel pozitivno oceno (10 točk). Splošni uspeh na maturi se izraža v točkah, ki so vsota ocen doseženih pri posameznih maturitetnih predmetih. Kandidatu se pri splošnem uspehu upošteva ocena po povišani ocenjevalni lestvici pri največ enem tujem jeziku, pri čemer se upošteva boljša od ocen.

Kandidat, ki je uspešno opravil maturo, dobi maturitetno spričevalo, katerega sestavni del je tudi obvestilo o uspehu pri posameznih predmetih. Kandidati, ki so na maturi dosegli izjemen splošni uspeh (30-34 točk), dobijo maturitetno spričevalo s pohvalo.    Kandidat, ki je pri enem izmed predmetov skupnega dela mature dosegel najmanj 80% točk, potrebnih za pozitivno oceno, je pri tem predmetu pozitivno ocenjen, če je pri ostalih predmetih, iz katerih je opravljal maturo, ocenjen pozitivno in je vsaj pri dveh izmed njih dosegel najmanj oceno dobro (3).
    Kandidat, ki je pri enem izmed predmetov izbirnega dela mature dosegel najmanj 80% točk, potrebnih za pozitivno oceno, je pri tem predmetu pozitivno ocenjen, če je pri ostalih predmetih, iz katerih je opravljal maturo, ocenjen pozitivno in je vsaj pri enem izmed njih dosegel najmanj oceno dobro (3).
    Kandidat, ki je dosegel najmanj 80% točk, potrebnih za pozitivno oceno pri predmetu, ki ga je opravljal na višji ravni zahtevnosti, je pri tem predmetu pozitivno ocenjen, če je pri ostalih predmetih, iz katerih je opravljal maturo, ocenjen pozitivno in je vsaj pri enem izmed njih dosegel najmanj oceno prav dobro (4).