Splošno maturo lahko opravlja kandidat po uspešno končanem četrtem letniku gimnazije ali po uspešno opravljenem maturitetnem tečaju. Splošno maturo lahko opravlja tudi, kdor ne izpolnjuje prejšnjih pogojev, če je v letu, v katerem bo opravljal maturo, dopolnil najmanj 21 let.

Predprijava k maturi poteka na šoli, ki jo obiskuje dijak. Dijaki izpolnijo obrazec in ga najkasneje do 15. novembra 2018 oddajo tajnici ŠMK, prof. Nataši Ranđelović.

Prijava k maturi poteka na šoli, na kateri bo dijak opravljal maturo. Kandidat se prijavi k maturi s prijavnico (DZS 1,220) najkasneje do 30. marca 2019, to je 60 dni pred začetkom spomladanskega roka mature.


POMEMBNO!
Ker je potrebno na državni izpitni center poslati točne rojstne podatke in EMŠO kandidata, morajo biti podatki, ki jih kandidat navede v predprijavi in prijavi k maturi točni, za kar odgovarja s svojim podpisom.

Zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode, lahko kandidati spremenijo izbirni predmet ali raven zahtevnosti najkasneje 30 dni pred začetkom izpitnega roka, to je do 29. 4. 2019.

Kandidat, ki ima trajne okvare čutil ali motorične okvare oziroma druge akutne in kronične zdravstvene težave (v nadaljevanju: kandidat s posebnimi potrebami), mora to v predprijavi k maturi posebej navesti in predložiti odločbo o usmeritvi kandidata ter strokovno mnenje (do 15. 11. 2018). Program in način preverjanja znanja za te kandidate določi republiška maturitetna komisija.

Odjava od mature

Kandidat, ki nima dokazil, da izpolnjuje pogoje za opravljanje mature (fotokopiji spričeval 3. in 4. letnika, fotokopija izpiska iz rojstne matične knjige), nima pravice do pristopa k maturi.

Kandidat lahko pisno prekliče prijavo k maturi za spomladanski rok najkasneje do vključno 25. maja 2019, na obrazcu DZS 1,221.