Pisni maturitetni izpit 

Pisni izpit iz istega predmeta opravljajo vsi kandidati istega dne z začetkom ob 9:00 uri.

Pomembno: V izpitni prostor sme kandidat prinesti le dovoljene pripomočke (glej prilogo) in osebni dokument. Ostalo pusti v garderobni omarici.

 

Kandidati se zberejo pred izpitnim prostorom 20 minut pred začetkom pisnega izpita. Kandidat lahko zamudi začetek pisnega izpita največ do 30 minut, vendar nima pravice do podaljšanja časa pisanja. Zaradi identifikacije mora imeti kandidat na izpitu osebni dokument s fotografijo, ki ga pred izpitom položi na mizo.

Pisni izpit je anonimen in opremljen s šifro kandidata, točkujejo pa ga zunanji ocenjevalci. Pisni izpiti za različne predmete trajajo od 90 do 210 minut. Razpored pisnih izpitov je določen z maturitetnim koledarjem, ki ga določi državna komisija za splošno maturo.

V času pisanja pisnega dela izpita kandidati ne smejo zapustiti izpitnega prostora prvih 30 minut in zadnjih 15 minut trajanja izpita.

Ustni maturitetni izpit

Ustni izpiti potekajo pred šolskimi predmetnimi komisijami. Izpraševalec je praviloma učitelj, ki dijaka tudi poučuje.

Kandidat lahko opravlja na dan, ko ni pisnega izpita, največ dva ustna izpita.

Ustnemu izpitu prisostvujejo izpraševalec in dva člana komisije. V Maturitetnem izpitnem katalogu je opredeljeno, kaj obsega ustni izpit in kakšen odstotek skupne ocene predstavlja.

 

 Predmet  Način  Trajanje  Delež
 slovenščina  ustni zagovor  15-20 min  do 20%
 matematika  ustni zagovor  15-20 min  do 20%
 tuji jeziki  ustni zagovor  15-20 min  do 20%
       

Ustni izpit traja do 20 minut, kandidat pa ima pravico do 15 minutne priprave na ustni izpit. Kandidat sam izbere izpitni listek, ki ga lahko enkrat (1X) zamenja. Izvlečeni listki se vračajo v komplet še neizvlečenih.