Za strokovno pripravo, organizacijo in izvedbo mature skrbijo maturitetni organi in Državni izpitni center:

 Maturitetni organi za splošno maturo:

 •  državna komisija za splošno maturo
 • državne predmetne komisije za splošno maturo

Znotraj šole:

 • šolske maturitetne komisije za splošno maturo
 • šolske izpitne komisije za splošno maturo

 

 


Šolska maturitetna komisija (ŠMK)

Šolska maturitetna komisija izvaja maturo. Pri tem:

 • vodi izvedbo mature na šoli
 • daje navodila in koordinira delovanje šolskih predmetnih komisij
 • razglasi rezultate mature
 • odloča o pritožbah zoper kršitve postopka pri opravljanju izpita
 • pripravi končno poročilo o opravljanju mature najkasneje petnajst dni po koncu izpitnega roka na način, ki ga določi Republiška maturitetna komisija
 • opravlja druge naloge v skladu s tem pravilnikom in navodili Republiške maturitetne komisije

 


Šolsko maturitetno komisijo sestavljajo:

 

 • predsednik maturitetne komisije, to je ravnatelj šole, g. Roman Vogrinc
 • tajnica maturitetne komisije ga. Nataša Ranđelović, prof. fizike
 • notranji člani komisije, ki so učitelji maturitetnih predmetov in
 • največ trije zunanji člani. Zunanje člane imenuje Republiška maturitetna komisija izmed strokovnjakov, ki jih predlagajo rektorji in dekani visokošolskih zavodov ter direktor Zavoda za šolstvo in šport Republike Slovenije, najkasneje do 1. aprila tekočega leta.