Kandidat, ki je opravil maturo, želi pa izboljšati oceno pri enem ali več predmetih, ima v prvih štirih zaporednih izpitnih rokih (2 leti), pravico do enkratnega ponovnega opravljanja maturitetnega izpita na šoli, ki mu je izdala maturitetno spričevalo. Upošteva se boljša ocena.


Kandidat, ki je ocenjen z najmanj tremi pozitivnimi ocenami, ima pravico do opravljanja popravnih izpitov v prvih štirih zaporednih izpitnih rokih (2 leti) na šoli, kjer je že opravljal maturo.

Pri popravljanju negativne ocene se lahko dijak odloči za opravljanje izpita na drugi ravni zahtevnosti, kot ga je opravljal prvič. K popravnemu izpitu se je potrebno prijaviti z obrazcem DZS 1,222.

Če je kandidat negativno ocenjen iz treh ali več predmetov, mora maturo opravljati v celoti. Postopek prijave je enak kot pri prvi prijavi.