Poslanstvo knjižnice

Knjižnica nudi storitve za učenje, knjige in druge vire, ki omogočajo vsem članom šolske skupnosti, da postanejo kritični misleci in učinkoviti uporabniki informacij različnih oblik, formatov in na različnih nosilcih.

Knjižničarke podpiramo uporabo knjig in drugih informacijskih virov, leposlovnih in strokovnih, tiskanih in elektronskih, dostopnih in oddaljenih. Ta gradiva dopolnjujejo in bogatijo učbenike in drugo učno gradivo.

Storitve šolske knjižnice so enakopravno zagotovljene vsem članom šolske skupnosti, ne glede na starost, raso, spol, religijo, narodnost, jezik, strokovni ali socialni status.

(Prirejeno po IFLA/UNESCO-vem Manifestu o šolskih knjižnicah)