Predstavitev OIV

Obvezne izbirne vsebine so dejavnosti, ki jih morajo dijaki opraviti zunaj rednega pouka. Obvezne izbirne vsebine zato ne smejo biti niti predmeti niti nadomestilo za pouk niti s strogim učnim načrtom omejene dejavnosti. Obvezne izbirne vsebine v gimnaziji obsegajo skupaj 300 ur, in sicer v prvem, drugem in tretjem letniku po 90 ur, v četrtem letniku pa 30 ur.

Obvezne izbirne vsebine se delijo na:

    vsebine, obvezne za vse dijake naše gimnazije in
    vsebine, ki so vezane na dijakovo prosto izbiro in so organizirane znotraj ali izven šole.

 


Vsebine, obvezne za vse dijake

Vsebine, ki so obvezne za vse dijake na šoli, organiziramo po posameznih letnikih bodisi skozi tekoče šolsko leto ali pa na posamezne dneve namenjene obveznim izbirnim vsebinam.

    Državljanska vzgoja - prvi, drugi in tretji letnik
    Knjižnična informacijska znanja - vsi letniki
    Kulturno-umetniške vsebine (gledališke in glasbene predstave, udeležba na Kulturnem mesecu Gimnazije Ledina) - vsi letniki
    Kulturno-umetniške vsebine s področja glasbe - prvi letnik
    Kulturno-umetniške vsebine s področja likovnosti - prvi letnik
    Športni dnevi - vsi letniki
    Umetnost učenja - prvi letnik
    Varnost v cestnem prometu - prvi letnik
    Vzgoja za družino, mir in nenasilje - prvi in drugi letnik
    Zdravstvena vzgoja - prvi, drugi in tretji letnik

 
Dijakova prosta izbira OIV
petek, 09 november 2007

Dijaki morajo ob vsebinah, obveznih za vse dijake naše šole, po lastni presoji izbrati še dejavnosti, ki obsegajo najmanj 60 ur v prvem, drugem in tretjem letniku oziroma najmanj 15 ur v četrtem letniku. Izbirajo lahko med dejavnostmi, ki potekajo na šoli ali izven nje.

Med dejavnostmi, ki potekajo na šoli, lahko dijaki izberejo:

a) UDELEŽBO NA TEKMOVANJIH glej pod rubriko tekmovanja

b) FAKULTATIVNI POUK, glej pod rubriko fakultativni pouk
c) EKSKURZIJE, glej pod rubriko ekskurzije
d) TABORE, glej pod rubriko tabori
e) KROŽKE, glej pod rubriko krožki

f) PROSTOVOLJNO DELO, glej pod rubriko prostovoljstvo
g) DRUGE DEJAVNOSTI

izdelavo raziskovalne naloge,metodologijo raziskovalnega dela (izdelava seminarske naloge),sodelovanje v projektih,sodelovanje na tednu eksperimentalne kemije v prostorih in pod mentorstvom Instituta Jožef Stefan,sodelovanje na Festivalu znanosti,tečaj CPP in prve pomoči (šola ga organizira za dijake tretjega letnika)


Med dejavnostmi, ki jih ne organizira šola, pa dijaki lahko izberejo:

    glasbeno šolo,
    organizirane športne in plesne treninge,
    aktivnosti v pevskem zboru ali drugem kulturno-umetniškem društvu,
    tečaje tujih jezikov, računalništva, drugih spretnosti in znanj,
    pedagoško delo v planinski, taborniški ali skavtski organizaciji,
    sodelovanje v drugih društvih.

 
Informiranje o OIV in zbiranje dokazil

Podrobnejše informacije o obveznih izbirnih vsebinah lahko dijaki dobijo pri razrednikih oziroma pri koordinatorici OIV, Heleni Osterman.

Svetujemo, da že na začetku šolskega leta dijaki razmislijo, h katerim vsebinam, ki jih izbirajo po lastni presoji, se bodo prijavili, saj so opravljene OIV obvezen pogoj za dokončanje letnika.

Za tisti del OIV, ki jih dijaki izbirajo po lastni presoji, morajo prinesti ob koncu pouka razredniku dokazilo, da so jih opravili. Obrazec dobijo v blagajni šole in ga dajo mentorju v potrditev.